Category: ธุรกิจ SME

เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธุรกิจสารพัดบริการ

เคาน์เตimagesอร์เซอร์วิส  เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น แม้ธุรกิจ Payment ขณะนี้มีตลาดใหญ่และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ก็ไม่ละเลยที่จะต้องพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยอันดับแรกการลงทุนฮาร์แวร์ และซอฟแวร์ อย่างต่อเนื่อง สองธุรกิจ Payment อย่างมืออาชีพ และสามเพิมช่องทาง เพิ่มความสะดวก เพิ่บริการใหม่ๆ แก่ผู้บริโภคเสมอ

สนใจ คลิ๊ก!

เจ้าของธุรกิจอยากพัฒนา

เจ้าของธุรกิจอยากพัฒนาความสามารถด้านไหนบ้าง

ข้อมูลจากมSME ต้องการพัฒนาหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับนิตยสาร SME Thailand ทำการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของธุรกิจ อาชีพ กิจการ ผู้ประกอบการ SME จากจำนวน 12 จังหวัด กระจายทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งผลที่ได้ ในด้านการพัฒนาความสามารถของตนเอง โดยที่ความสำคัญอยากได้รับการพัฒนามากที่สุด จาก 10 คะแนน สูงสุดคือภาษาอังกฤษ ได้ 8.2 คะแนน อันดับที่สอง การคิดเชิงวิเคราะห์ ได้ 7.8 คะแนน อันดับสาม การเจรจาต่อรอง ได้ 7.5 คะแนน อันดับที่สี่ ความเป็นผู้นำ ได้ 7.2 คะแนน และอันดับที่ห้า การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ได้ 7.1 คะแนน

สำหรับทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นทักษะพื้นที่ที่สำคัญและจำเป็นมาก ยิ่งประเทศก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ้งต้องเพิ่มบทบาทด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าของธุรกิจ ลูกค้า ผู้ประกอบการ และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจอย่างมาก ทั้งด้านข้อมูล ด้านแนวโน้มการตลาด พฤติกรรมของลูกค้า การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเป็นการสร้างและเปิดประตูทางเศรษฐกิจ รวมถึงการต่อยอดสู่ต่างประเทศได้ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆได้

Slide1ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความหลากหลายและซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาวะปัจจุบัน สำหรับการคิด การมองแนวโน้ม ทิศทางของเศรษฐกิจ สภาวะทางธุรกิจ ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งในแง่ของการกำหนดกลยุทธ์ วิธีการแข่งขัน และการบริหารจัดการธุรกิจ

การให้ความสำคัญกับทักษะด้านการเจรจาต่อรองสอดคล้องสนับสนุนกับธรรมชาติของธุรกิจ ส่วนมากมีขนาดปานกลาง และเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการทำการซื้อขายทางธุรกิจ ส่งผลให้ทักษะการเจรจาต่อรองจึงมีบทบาทและสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหมายถึงสมรรถนะความสามารถในการต่อรองที่ดี คือเงื่อนไขทางธุรกิจที่ดีขึ้น สำหรับทักษะด้านการบริหารที่สำคัญห้าอันดับแรก ได้แก่อันดับแรก การบริหารจัดการเวลา ได 8.7 คะแน อันดับที่สอง การคิดเชิงกลยุทธ์ ได้8.4 คะแนน อันดับสาม การมองไปข้างหน้า ได้ 8.3 คะแนน อันดับที่สี่ การวางแผนการตลาด 8.2 คะแนน และอันดับที่ห้า การวางแผนทางการเงิน 8.1 คะแนนSlide2 การบริหารจัดการเวลาเป็นข้อจำกัดที่สำคัญของผู้มีธุรกิจ อาชีพผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการกับปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลา และต้องมีเวลาไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเพื่อการพัฒนาธุรกิจในระยะยาว การที่เจ้าของธุรกิจให้ความสำคัญกับกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ จะเห็นได้ว่าส่วนมากต้องการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะทั้งสองประการนี้เป็นทักษะช่วยเสริมซึ่งกันและกัน ในการวางแผนการทำธุรกิจ การกำหนดแนวทางการพัฒนา รวมถึงการคาดการณ์แนวดน้มและโอกาสอนาคต การมองไปข้างหน้า ก้สะท้อนให้เห็นทัศนคติของผู้ประกอบการที่เปลี่ยนไปจากอดีตซึ่งมองและบริหารจัดการธุรกิจแบบวันต่อวัน หรือการวางแผนระยะสั้น  ดังนั้นทักษะด้านการมองไปข้างหน้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาส และเตรียมตัวรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้ดีขึ้น

 

น้ำหอมปรุงตามวันเกิด

20130821_113755น้ำหอมปรุงตามวันเกิด

ภู่ระหงษ์ น้ำหอมปรุงตามวันเกิด เป็นธุรกิจที่สร้างสรรค์อีกอีกธุรกิจ โดยอาศัยภูมิปัญญาของตระกูล “ภู่ระหงษ์”ที่ตกทอดกันมาช้านาน เป็นน้ำหอมสูตรโบราณเขมร ที่อาศัยการปรุงแบบขวดต่อขวดตามวันเดือนปีเกิด ซึ่งกลิ่นหอมจากดอกไม้ไทยนานชนิด ซึ่งคุณสมบัติที่เฉพาะตัว โดยตระกูลภู่ระหงษ์ บรรพบุรุษเป็นเขมรมีความเชี่ยวชาญทางแผนไทย ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านนี้มานาน และได้พัฒนากาลตามยุคตามสมัย นับจากวันที่เจ้าของธุรกิจน้ำหอมปรุงตามวันเกิดปรุงสูตรอันเป็นความลับ ของตระกูลภู่ระหงษ์ เพื่อเสริมความรู้สึกทางด้านจิตใจให้แก่ผู้ใช้น้ำหอม ก็ถูกพูดถึงกันอย่างรวดเร็วโดยช่วงแรกแค่อาศัยการพูดปากต่อปากเท่านั้น ทำให้เจ้าของธุรกิจน้ำหอมปรุงตามวันเกิด จำเป็นต้องปรับปรุงสุตรน้ำหอมและปรุงแต่งอย่างกว้างๆตามนักษัตรทั้ง 12 นักษัตร ปีมะแมเป้นธาตุทอง ก็ทำการปรุงน้ำหอมตามธาตุทอง ปีไหนธาตุน้ำ ธาตุดินก็ปรุงตามธาตุนั้นๆ ใช้วัตถุดิบในการปรุงแต่งน้ำหอมในไทยทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป้นดอกไม้ไทย หรือของดีอื่นๆของไทย ผสมสูตรให้เป็นน้ำหอมที่ให้มีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นบำบัดด้วย ซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแตกต่างกันไปเนื่องจากการเผาผลาญร่างกายของคนเราไม่เหมือนกัน มันเป็นภูมิปัญญาที่ผสมผสานกับยุคสมัยใหม่ บอกเลยว่ามีที่เดียวในโลก และไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ สำหรับคนที่ต้องการทำธุรกิจร่วมกับเจ้าธุรกิจสามารถทำได้หลายรูปแบบ โดยจะรับไปจำหน่ายแบบกว้างๆตามปีนักษัตรหรือจะเปิดรับวันเดือนปีเกิดของลูกค้าที่มาสั่งได้ ก็จะสามารถปรุงให้ได้ตามออเดอร์แบบขวดต่อขวด โดยจะรับสำหรับเคล็ดลับในการปรุงน้ำหอมจะต้องมีไหวพริบ เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเราต้องแก้กลิ่นเป็น อย่างปรุงขวดหนึ่งอยู่ วันเดือนปีนี้ ดอกไม้กี่ชนิด 4 หรือ 5 ชนิดไหนใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ชนิดไหนผิดกลิ่นก้ต้องทำการเปลี่ยนทันที ต้องรู้ต้องเข้าใจ อย่างพิถีพิถัน20130821_113830

 

 

 

 

 

 

 

ต้นหมูย่างนมสด แฟรนไชส์ยอดนิยม ลงทุนน้อย กำไรงาม

 

ต้นหมูปิ้งนมสด

จะปิ้งจะย่างก็รวยเหมือนกัน

ซูมิ ซูมิ ร้านอาหารบุฟเฟต์ สไตล์ญี่ปุ่น ทั้ง 8 สาขา ตั้งตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เลือกเรา “ต้นหมูปิ้งนมสด” ด้วยเหตุผล รสชาติดี ไม่หวานมาก (บางเจ้าหวานจนเลี่ยน) สด สะอาด บริการหลังการขายดี ฯลฯ เราเป็นเจ้าเดียวในประเทศที่ขึ้นร้านอาหารหรูตามห้างชั้นนำ คงการันตีความคุ้มค่ากำไรงามได้นะครับ “ต้นหมูปิ้งนมสด” “คุณภาพขึ้นห้างฯ ราคาตลาดนัด”

“ต้นหมูปิ้งนมสด”  แฟรนไซส์หมูปิ้งอันดับ 1    คุณภาพดี รสชาติอร่อย  ใคร ก็รู้จัก “ต้นหมูปิ้งนมสด”  ไม่เชื่อ ลอง”ค้นหา” <ต้นหมูปิ้งนมสด>

ร้านบุฟเฟต์ญี่ปุ่น ลูกค้า "ต้นหมุปิ้งนมสด"   8 สาขา ที่รับสิ้นค้าเราไปบริการบนห้างหรูทั่วกรุงเทพฯ

ร้านบุฟเฟต์ญี่ปุ่น ลูกค้า “ต้นหมุปิ้งนมสด” 8 สาขา ที่รับสิ้นค้าเราไปบริการบนห้างหรูทั่วกรุงเทพฯ

 

กำไรดีๆ กำไรงามๆ

ส่วนใครที่ยังลังเล สนใจ  แต่ยังไม่โทรเข้ามา  ก็รีบๆ โทรเข้ามานะครับ 0897736169    รายได้ที่คุณจะได้รับนั้นมันมากกว่างานหลายๆ งาน  แม้กระทั่งงานราชการ บรรจุใหม่เงินเดือน 15,000  หรืองานโรงงาน ค่าแรงงานขั้นต่ำของรัฐบาล 300 ต่อวันนั้น  เราเมินครับ  เพราะขายหมูปิ้งมันได้เยอะกว่านั้น  ส่วนใหญ่ลูกค้าของต้นหมูปิ้งนมสด จะมีกำไรต่อวันที่ประมาณ

สนใจ คลิ๊ก!

แฟรนไชส์น่าลงทุน ปี 2013 และแนวโน้ม ปี 2014

แฟรนไชส์น่าลงทุน-ปี-2013

ภาพประกอบ โดย Franchisedd

ผ่านมา 2 ไตรมาสแรก  หรือครึ่งปีแรก เราก็เห็นการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์  SME  เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเศรษฐกิจไทยเรายังถือว่าไปได้ดี โดยเฉพาะกำลังซื้อของชนชั้นกลางที่ยังคงจับจ่ายโดยเฉพาะสิ้นค้าจำเป็น ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถเจริญเติบได้เรื่อย ศูนย์ข้อมูลธุรกิจและอาชีพไทยจึงนำเสนอบทความที่เกิดขึ้นในอดีต และ ปัจจุบันของธุรกิจแฟรนไชส์สะท้อนไปถึงการวิเคราะหแนวโน้มของแฟรนไชส์น่าลงทุน

สนใจ คลิ๊ก!

ธุรกิจผลิตน้ำดื่ม

น้ำดื่ม

Discus1ธุรกิจผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

เป็นอีกอาชีพที่ต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกายเนื่องจากน้ำหนักจริงๆ  ที่ต้องขนย้าย ยกน้ำทุกวัน  ที่สำคัญต้องอดทน เพราะอาชีพผลิตน้ำดื่มเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีกำไรมากนักในช่วงแรกๆ หากแต่อาศัยจำนวนมาก  หมายถึงเมื่อมีลูกค้าขาประจำเพิ่มขึ้นรายได้ก้จะเพิ่มตามไปด้วย

ข้อมูลอาชีพผลิตน้ำดื่ม

เงินลงทุนผลิตน้ำดื่ม   ประมาณ 20,000 บาท

รายได้  ประมาณ 800 บาท/วัน

วัสดุอุปกรณ์  เครื่องกรองน้ำ  ชุดทำความสะอาดถังน้ำ ถังน้ำพลาสติก (ขนาด 20 ลิตร) ขวดใส่น้ำ (ขนาด 1 ลิตร) และรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งน้ำ

สนใจ คลิ๊ก!

อาชีพช่างเชื่อมโลหะด้วยก๊าซ

ช่างเชื่อมโลหะด้วยก๊าซ2

1. ชื่ออาชีพ   (Welder, Gas)

2. รหัสอาชีพ  7212.20

3. นิยามอาชีพ   ตัด ประกอบ และเชื่อมชิ้นส่วนงานโลหะโดยใช้เปลวไฟจากก๊าซออกซีอะเซทิลีนหรือก๊าซชนิดอื่นตามแบบหรือตามคำสั่ง

สนใจ คลิ๊ก!

อาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์

software-engineer

1. ชื่ออาชีพ  วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)

2. รหัสอาชีพ  2131.60

3. นิยามอาชีพ

วิจัย วิเคราะห์ ออกแบบ นำไปใช้งาน ทดสอบวิธีการ/กระบวนการ ดูแลแก้ไข แนะนำการใช้โปรแกรม ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบใหญ่ให้มีคุณภาพสูง

สนใจ คลิ๊ก!

อาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล, นักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล,

1. ชื่ออาชีพ  ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล; นักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      (Specialist, Data / Information System Developer)

2. รหัสอาชีพ  2131.40

3. นิยามอาชีพ

วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ประมาณค่าใช้จ่าย ออกแบบ นำไปใช้งาน ทดสอบ ประเมินผล และบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

สนใจ คลิ๊ก!

Franchising เซเว่น-อีเลฟเว่น กิจการค้าปลีกในลักษณะร้านสะดวกซื้อ ในนาม 7-Eleven

01_7_logoFranchising  เซเว่น-อีเลฟเว่น

7-Eleven เป็นกิจการค้าปลีกในลักษณะร้านสะดวกซื้อ ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และการให้บริการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด จนถึงปัจจุบัน 7-Eleven ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านยอดรวมการจำหน่าย และการขยายสาขา
Skip to toolbar